Tools

LOADING
PREV
NEXT
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8563971201100001.jpg
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/544479legal_advice.png
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/766870contract.png
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/751379due.png
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/853865By_Acquiring_Motorola_Google_Enters_Existing_Litigation_with_Apple_2.jpg
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/534234rep.png
http://www.lexloci.mn/mn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/364660f_images.jpg

Манай компани

  • Өмгөөллийн Лэкслоси ХХН
  • Хуулийн зөвлөгөө
  • Баримт бичгийн төсөл
  • Хууль зүйн дүгнэлт
  • Өмгөөлөл
  • Төлөөлөл
  • Судалгаа

Өмгөөллийн Лэкслоси ХХН

Өмгөөллийн Лэкслоси ХХН нь бизнесийн эрх зүй болон эрх зүйн бусад чиглэлээр дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчид, хуулийн этгээд, хувь хүмүүст хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлж буй Монголын хуулийн фирм болно.

Хуулийн зөвлөгөө

Хууль зүйн асуудлаар амаар болон бичгээр лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах

Баримт бичгийн төсөл

Бүхий л төрлийн хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, хянах, орчуулах

Хууль зүйн дүгнэлт

Бизнесийн аливаа арилжаа, гэрээ хэлцэл, үйл ажиллагаатай холбоотой болон хянан шийдвэрлэгдэж буй эсхүл хянан шийдвэрлэгдсэн иргэний болон захиргааныхэргийн талаархууль зүйн дүн шинжилгээ хийх, хууль зүйн дүгнэлт гаргах

Өмгөөлөл

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, холбогдох шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох 

Төлөөлөл

Төрийн эрх бүхий байгууллага, бизнесийн байгууллагууд, хүвь хүмүүстэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах

Судалгаа

Тодорхой асуудлаар хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ хийх

You are here: Home
Sunday, 22 Apr 2018
Hunting for men